Former Players

 

Former Players:

 

 

1

Abdullah Saleh

32

Bader Jasim

2

Ali Hasan Al Hosani

33

Ebrahim Saleh Ebrahim

3

Mater Mahmoud Al Hosani

34

Khalid Mubarak Ahmed

4

Yaqoub Khamis Bakhit

35

Faisal Nasser Nasser

5

Saleh Abdullah Saeed

36

Waleed Salem Al Hosani

6

Fahad Hasan Al Hosani

37

Aman Khamis Yousef

7

Adel Khamis Al Suwaidi

38

Adel Ebrahim Hosain

8

Adnan Saleh Mohamed

39

Ghanem Abdullah Hosain

9

Ali Mubarek Mohamed

40

Majed Salem Al Zaabi

10

Abdurahman Hasan Al Marzoqi

41

Ahmed Khalil Anter

11

Abdurazaq Ebrahim Al Buloshi

42

Waleed Jasim Ahmed

12

Hasan Mahmoud Miwana

43

Abduaziz Ahmed Mohamed

13

Mohamed Ameen Najam

44

Ismail Ali Ismail

14

Muneer Abdulqader Saleh

45

Munthr Abdullah Hosain

15

Hasan Salem Al Hosani

46

Yousef Masooud Al Hashimi

16

Omar Mahmoud Khoori

47

Ali Abdulrahem Al Hosani

17

Faiz Ismail Faiz

48

Yousef Hasan Al Marzuqi

18

Fahad Saeed Rashid

49

Ebrahim Issa Ahmed

19

Yaser Salem Saleh

50

Mohamed Ghaith Ahmed

20

Adel Mater Ebrahim

51

Salem Mohamed Al Zaabi

21

Ali Omer Issa

52

Ali Ghaith Ahmed

22

Ahmed Khamis Al Ali

53

Alhai Jumaa Al Ahbab

23

Saleh Aman Abdurasol

54

Abdullah Salem Al Junaibi

24

Salem Suliman Nasser

55

Ahemd Khalil Al Hosani

25

Ismail Rashid Al Zaabi

56

Sheban Saleh Mohamed

26

Adel Saleh Ghareeb

57

Saeed Khamis Al Hamadi

27

Hasan Ali Al Marzuqi

58

Adeeb Obaid Al Zaabi

28

Mohamed Salem Al Mosawi

59

Salem Zayed Mubarak

29

Khalid Salem al Hosani

60

Hosain ali Abdullah

30

Saleh Sutan Salem

61

Diab Abdullah saeed

31

Helal Salem Mohamed

62

Abdurahem Jumaa Anber

Al Wahda Football Club Academy

Al Wahda Football Club Gallery

Al Wahda Football Club Shop

Al Wahda Football Club Videos